První z dobrovolníků Opři se žádá o hostitelskou péči

Petr Matyáš, 29.11.2012


V současných dnech naše sdružení žije významnou událostí - Petr jako první z dobrovolníků zažádal o hostitelskou péči. Při té příležitosti bychom rádi informovali naše příznivce o tom, co to vlastně hostitelská péče je, a proč je Petrův krok takovým úspěchem.

Titulek
O tom, jak důležitá je hostitelská péče pro děti, u nichž byla nařízena ústavní péče, by nám v současné chvíli nejvíce řekl sedmnáctiletý chlapec, říkejme mu například Honza, z jednoho z našich dětských domovů, jehož se Petrova žádost týká. Právě u starších dětí se hostitelská péče stává významnější než péče pěstounská, jež v takových případech již bývá problematická. Hostitelská péče umožní dítěti poznat život ve funkční rodině - může se jednat o dlouhodobý pobyt, či o krátkodobé opakované pobyty, víkendové nebo prázdninové. Pro děti opouštějící dětský domov se může stát cenným náhledem na život "venku". Proto není hostitelská péče omezená dovršením osmnácti let věku dítěte, ale reálným opuštěním dětského domova, které ovšem pochopitelně nemusí znamenat ukončení vztahů. Hostitelská rodina může být mladému člověku, který právě opustil dětský domov, neocenitelnou oporou a dokonce dočasným útočištěm.

Na rozdíl od pěstounské péče vyžaduje hostitelská péče mnohem méně administrativních úkonů, proto se často volí v době, kdy má dojít k osvojení dítěte do pěstounské péče, ale ještě nejsou vyřízeny všechny náležitosti. Dítě tak tuto přechodnou dobu může již trávit s novou rodinou a může si postupně zvykat na její fungování.

Jak již bylo řečeno, získat dítě do hostitelské péče není administrativně nikterak náročné. Základem je vůle a odhodlání na straně žadatele. Poté stačí se souhlasem ředitele a sociální pracovnice ústavního zařízení, v němž je dítě umístěno, zažádat u odboru sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) obce s rozšířenou působností, pod níž spadá místo trvalého pobytu žadatele. Tento si poté vyžádá od OSPOD obecního úřadu obce s rozšířenou působností, pod níž spadá místo trvalého pobytu dítěte a souhlas zákonných zástupců dítěte, je-li dítě umístěno do ústavní péče na základě jejich žádosti. Zpravidla se také vyžaduje prozkoumání sociálních a materiálních podmínek na straně žadatele a popřípadě jeho zdravotní a psychologické vyšetření.

Jakmile jsou tyto náležitosti splněny, pobytu dítěte v hostitelské rodině již nic nebrání. První pobyt se povoluje na maximálně 14 dnů, ale poté může být neomezeně prodloužen či opakován. S každým dalším opakováním je však nutné podat novou žádost. Schvalovací proces však bývá o to snazší, že již bylo v minulosti žadateli vyhověno.

Opakování a vytrvalost jsou v tomto směru velice důležité. Hostitelská péče je pro děti jednoznačně pozitivní, ale právě bez vytrvalosti na straně hostitelské rodiny může mít na svěřence naopak negativní vliv. Pokud dojde k navázání tak těsných vztahů s dítětem, že jsme je již jednou či vícekrát uvítali v rodině, je nežádoucí, abychom tyto vztahy náhle přerušili. Jistě není třeba zdůrazňovat, jak velkým zklamáním by to pro dítě bylo a jaké psychické následky by to v něm mohlo zanechat. Právě z těchto důvodů také není hostitelská péče vhodná pro mladší děti, čili děti v předškolním či mladším školním věku. U těch hrozí vznik traumatu spojeného s návraty do domova a odloučením od hostitelské rodiny. U mladších dětí se tak jednoznačně upřednostňuje pěstounská péče.

Navázání blízkých vztahů našich dobrovolníků s dětmi a případná hostitelská péče, která se v ideálním případě stane jejich vyústěním, jsou jedním z hlavních cílů našeho sdružení a my jsme rádi, že se nám je daří takto naplňovat. Nezbývá nám tedy na závěr nic jiného, než popřát Petrovi a Honzovi mnoho skvělých společných zážitků a také doufat, že se Petrův krok stane inspirací pro další dobrovolníky.

Opři se, o.s.

Autor:
Bc. Jana Hažlinská
Kontaktní osoba:Mgr. Petr Matyáš
Web:   http://www.oprise.cz
Facebook:http://www.facebook.com/oprise,
E-mail:      
info@oprise.cz.