Program spolku Opři se

Cíle:

 • organizace jednodenních i delších akcí pro děti z DD,

 • navázání osobních vztahů mezi dobrovolníky a dětmi z DD,

 • podpora dětí opouštějících DD,

 • podpora a propagace hostitelské péče,

 • budování a udržování stálého týmu dobrovolníků.

1) Organizace akcí

Dětské domovy se účastní mnoha akcí pořádaných speciálně pro ně a organizovaných buď jinými domovy nebo některými dalšími organizacemi (olympiáda dětských domovů, beach-přehazovaná, DD Cup, Tančím, abych žil, Pod křídly, atd.). Jedná se většinou o velké akce, kterých se účastní více domovů (někdy až desítky). Cílem spolku by mělo být pořádání malých akcí na míru konkrétním dětem. Tyto akce můžou mít různou podobu:

 • odpolední návštěva několika dobrovolníků v domově spojená s vycházkou po městě,

 • půldenní až celodenní pěší výlet po blízkém okolí,

 • půldenní až celodenní výlet s přejezdem vlakem či autobusem (bazén, ZOO, hrad, zámek, lyžování, atd.),

 • víkendová či vícedenní akce (cyklovýlet, puťák, hory, voda, horolezectví, atd.).

Těchto akcí by se účastnil větší počet dobrovolníků, než je obvyklé na akcích jiných organizací (školní výlety, skaut, junák), a to tak, aby byl cca jeden dobrovolník na max. pět dětí. Vzhledem k tomu, že není zcela dobré držet děti z DD stranou od většinové populace, do budoucna by se tyto akce měly otevřít i dětem z fungujících rodin, nicméně akce by stále měly býti určeny především pro děti z DD.

Akce by měly mít poznávací a zážitkový charakter. Měly by být také prvotní možností navázání kontaktu mezi dětmi a dobrovolníky.

2) Navázání osobních vztahů

Děti v domovech jsou obklopeny zejména vychovatelkami (vychovatelé jsou vzácným zbožím), které mají většinou 12hodinové směny, během nichž mají na starost 8 dětí. Vzhledem k tomuto poměru dětí a dospělých nelze dětem vždy zařídit individuální program a řešit s každým zvlášť jeho osobní problémy. Navíc děti často staví vychovatele do role svých nepřátel a dosti se před nimi uzavírají.

Protože děti kolem sebe nemají většinou žádného dospělého, kterému by mohly důvěřovat, je třeba jim někoho takového "nabídnout". K navazování vztahů by mělo docházet spontánně zejména na akcích pořádaných spolkem. Bylo by dobré, aby dobrovolník navázal blízký vztah s maximálně dvěma dětmi, při větším počtu už se jeho síly zbytečně tříští a není již schopen se jim natolik intenzivně věnovat.

Hlavním smyslem těchto vztahů je poskytnout dítěti pocit zázemí. Vztah by měl být založen na schopnosti dítě vyslechnout a na oboustranné důvěře. Dobrovolník by měl také pomáhat dítěti s řešením osobních problémů, případně i s přípravou do školy (občasné doučování). Po prvním sblížení se tento vztah může rozvíjet i telefonicky či prostřednictvím dopisů či internetu a samozřejmě také během návštěv v domově a během akcí pořádaných sdružením. Návštěvy v domově jsou možné buď hromadné (s vícero dobrovolníky), nebo individuální, ty je však bezpodmínečně nutné si předem domluvit v domově (není možné se s dětmi stýkat za zády domova) a zároveň je vhodné o tom informovat i spolek. Za individuální návštěvy bývají děti velmi vděčné.

Po právní stránce není možné, aby dobrovolník vzal dítě na výlet mimo obec, v němž se DD nachází. Pokud by však o to stál, je možné zažádat o tzv. hostitelskou péči. Pak si může po souhlasu příslušného odboru obecního úřadu obce s rozšířenou pravomocí místně příslušející trvalému bydlišti dítěte vzít dítě na odpoledne i mimo obec, a dokonce je možné si dítě z domova "půjčit" i na více dní.

O hostitelské péči by se dalo uvažovat pouze v případě delšího vztahu mezi dobrovolníkem a dítětem, a to pouze v případě, že tento vztah funguje bezproblémově. Při vyřizování péče bude spolek dobrovolníkovi nápomocen.

3) Podpora dětí odcházejících z DD

Pokud dítě opouštějící DD navázalo prostřednictvím spolku vztah s nějakým dobrovolníkem, je velice vhodné, aby tento dobrovolník vztah rozvíjel i po odchodu dítěte. Pokud dítě nemá navázaný blízký vztah s žádným dobrovolníkem, může mu vypomoci jiný dobrovolník, který na to má kapacity.

Podpora dítěte opouštějícícho DD by neměla být založená na finanční pomoci. Protože s dětmi během pobytu v domově nebývá pracováno příliš individuálně, chybí jim základní znalosti a vědomosti týkající se praktického života. Existují sice různé organizace, které pořádají kurzy zaměřené na děti těsně před odchodem z DD (Rozmarýna, Spolu dětem, atd.), nicméně těmito kurzy neprojdou všechny děti a i při sebelepším kurzu několikahodinový výklad nenahradí víceletou systematickou výchovu k samostatnosti.

Dítě po odchodu potřebuje pomoci s hledáním ubytování (první štaci většinou shánějí domovy, to je však většinou pouze na rok), zaměstnání, vedením domácnosti a hlavně s hospodařením s penězi. Děti většinou odcházejí s finanční částkou v řádu desítek tisíc, často se však stává, že je velmi rychle utratí za zbytečnosti. Dobrovolník by měl na správné hospodaření s penězi dohlížet, např. seznámit dítě s možností spoření, varovat ho před nevýhodnými půjčkami, atd. (nutno však vzpomenout, že člověk, který opustil domov, je již plnoletý a nelze tedy jít proti jeho vůli).

4) Podpora hostitelské péče

Adopce a pěstounská péče jsou nejznámější formy náhradní rodinné péče. O existenci těchto dvou forem má povědomí většina české populace. Málokdo však ví o tom, že existuje tzv. hostitelská péče. Ta probíhá formou krátkodobých pobytů dítěte v rodině.

Před prvním pobytem dítěte v rodině dobrovolníka musí dobrovolník zažádat příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou pravomocí místně příslušné místu trvalého pobytu dítěte. Ten požádá stejný odbor příslušný trvalému pobytu dobrovolníka o provedení místního šetření na adrese jeho trvalého pobytu. Jde pouze o krátký pohovor s dobrovolníkem, který má za cíl zjistit důvod, proč si daný dobrovolník o hostitelskou péči žádá, a dále o prohlídku domu či bytu, kde dobrovolník bydlí, s důrazem na prostor, kde bude dítě přespávat. Některé odbory vyžadují psychotesty dobrovolníka. Toto všechno se provádí pouze před prvním pobytem.

Před prvním a dále každým dalším pobytem dítěte v rodině musí odbor příslušný místu bydliště dítěte vystavit souhlas s pobytem. Ten se vystavuje na dobu maximálně 14 dnů, lze jej však plynule prodlužovat. Pokud si dobrovolník bude chtít vzít dítě na víkend či na prázdniny, domluví se o tom s domovem, který pak o vydání souhlasu požádá přímo daný odbor.

V případě jakýchkoli problémů vzniklých při pobytu dítěte v rodině je spolek připraveen pomoci s jejich řešením vlastními silami i s využitím odborníků.

Kromě vlastní realizace hostitelské péče si spolek klade za cíl její propagaci. Ta by měla probíhat formou zveřejňování konkrétních příběhů na webových stránkách spolek a na Facebooku, dále pomocí článků na tématických webových portálech a v případě dobrých zkušeností i formou besed a přednášek na středních školách či na pedagogických fakultách.

5) Budování a udržování týmu dobrovolníků

Aby spolek mohl úspěšně fungovat, je nutné mít k dispozici stálý tým dobrovolníků. Noví dobrovolníci se budou hledat:

 • mezi kamarády a známými stávajících dobrovolníků,

 • na webových stránkách spolku,

 • na sociálních sítích,

 • na pracovních portálech,

 • na přednáškách a besedách pořádaných ve vyšších ročnících středních škol a na pedagogických fakultách.

Důležité není jen hledat nové dobrovolníky, ale taktéž udržet stávající. Dobrovolníkům nebude vyplácena žádná odměna. Sdružení jim může nabídnout:

 • účast na akcích s dětmi,

 • účast na team-buildingových akcích zaměřených pouze pro dobrovolníky (bez dětí),

 • rozšiřování znalostí v oblasti pedagogiky,

 • pomoc v situacích, kdy si nebudou jisti, že se vztah s dítětem vyvíjí správným směrem.