Valná hromada - 10. února 2013

Petr Matyáš, 13.2.2013


V neděli 10. února 2013 proběhla schůze valné hromady našeho sdružení. Hlavním bodem jednání byla volba nového vedení na další rok. Dále se probíral nábor nových dobrovolníků a další blížící se akce.

Titulek
Přítomní členové:
 • Štěpánka Fedáková,
 • Julie Floriánová,
 • Jaroslav Hodboď,
 • Petr Matyáš,
 • Michaela Orlíková.
Další účastníci:
 • Radek Doubrava,
 • Jan Matouš.
Přítomno je 5 členů z 13. Valná hromada je dle stanov usnášení schopná.
Program zasedání:
 1. přijímání nových členů,
 2. volba nového vedení,
 3. schvalování výroční zprávy za rok 2012,
 4. nábor nových dobrovolníků,
 5. smlouva s domovy,
 6. smlouva s dobrovolníky,
 7. velikonoční benefice,
 8. další akce,
 9. různé.
Program zasedání byl schválen.

Přijímaní nových členů

Z přítomných hostů nikdo neprojevil zájem o vstup do sdružení.

Volba nového vedení

 • Do funkce předsedy byl poměrem 4:0:1 (pro:proti:zdržel se) zvolen Petr Matyáš.
 • Do funkce místopředsedkyně byla poměrem 4:0:1 zvolena Michaela Orlíková.
 • Do výkonného výboru sdružení byl dále poměrem 5:0:0 zvolen Radek Doubrava.

Schvalování výroční zprávy za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 byla schválena v poměru 5:0:0.

Nábor nových dobrovolníků

 • Účastníci zasedání byli předsedou sdružení informováni o zamýšleném náboru nových členů.
 • Nábor bude mít na starosti Michaela.
 • Před zahájením náboru je třeba se pevně rozhodnout, zda využijeme služeb dobrovolnického centra, či nikoliv. Učiní tak Michaela do 17. února.

Smlouvy s domovy

 • Petr seznámil účastníky s návrhem smlouvy mezi sdružením a dětskými domovy.
 • Do smlouvy je třeba zakomponovat fakt, že sdružení musí být ze strany domova seznámeno nejen se zdravotním, ale i s psychickým stavem dětí, a sdružení bude odpovědné za podávání léků dětem.
 • Radek nechá zkouknout smlouvy advokátovi, s nímž se osobně zná.

Smlouvy s dobrovolníky

 • Smlouvy je třeba navrhnout až v případě, pokud se dohodneme, že si dobrovolníky budeme zajišťovat sami (nikoliv prostřednictvím dobrovolnického centra).
 • Návrh smlouvy předloží Michaela, a to před začátkem náboru.

Velikonoční benefice

 • Účastníci byli Petrem seznámeni s přesným termínem a místem konání benefice, dále pak se jmény organizátorů, vystupujících a moderátorů.
 • Petr zjistí, zda pořadatelé zajistí audiovizuální záznam představení pro účely sdružení.
 • Pokud ne, zkusí Petr oslovit Audiovizuální centrum ČVUT.
 • Petr zkusí oslovit v souvislosti s beneficí nadaci Divoké husy.

Plán dalších akcí

 • Petr zkusí vytvořit nástřel termínů dalších akcí.
 • Jarda zjistí, zda by bylo možné si o víkendu okolo 20. dubna pronajmout pokoje v klášteře v Mnichově Hradišti.
 • Pokud to nevyjde, Petr zkusí zajistit v tomto termínu ubytování ve vzdělávacím centru ČVUT FEL.
 • Petr zkusí se Sašou domluvit lezení, nejprve na umělé stěně, poté na skalách.
 • Radek zjistí možnost in-door lanového centra.
 • Jako instruktory cykloturistiky, vodní turistiky, apod. by bylo vhodné zapojit studenty FTVS. Míša zkusí navázat kontakt se studijním oddělením.
 • Honza zkusí domluvit akci s Dominikem Nekolným.

Různé

K tomuto bodu neměl nikdo žádné podněty k diskuzi.