Stanovy spolku Opři se

Název a sídlo

 1. Přesný název spolku je Opři se, o. s.

 2. Adresa spolku je Boženy Koutníkové 2022/D, Čelákovice, 250 88.

Náplň spolku

 1. Podpora dětí vyrůstajících v dětských domovech.

 2. Integrace dětí z dětských domovů do běžné společnosti.

 3. Podpora dětí opouštějících dětské domovy.

 4. Podpora a propagace pěstounské a hostitelské péče.

 5. Budování a udržování stálého týmu dobrovolníků.

Forma činnosti

 1. Pořádání akcí pro děti z dětských domovů za účasti dobrovolníků a dětí z rodin.

 2. Podpora navazování vztahů mezi dětmi z dětských domovů a dobrovolníky či dětmi z rodin.

 3. Udržování vztahů s dětmi i po opuštění domovů, poskytnutí pomoci při shánění bydlení či zaměstnání.

 4. Vyhledávání pěstounských a hostitelských rodin.

 5. Podpora hostitelské péče formou pomoci hostitelským rodinám při jejím zařizování i v době jejího trvání.

Organizační uspořádání

 1. Spolek má tyto orgány:

  • valnou hromadu,

  • výkonný výbor,

  • předsedu.

Valná hromada

 1. Valnou hromadu svolává výkonný výbor minimálně jednou za rok, a to elektronickou poštou nebo prostřednictvím informačního systému spolku.

 2. Valná hromada může být také svolána na základě žádosti alespoň třetiny členů spolku. Tato žádost musí být výkonnému výboru doručena písemně (v papírové podobě doplněna patřičným počtem podpisů) nebo prostřednictvím informačního systému spolku. Tato žádost musí obsahovat návrh bodů, které by měly být projednány.

 3. Program valné hromady stanovuje výkonný výbor. Pokud je valná hromada svolána na základě žádosti členů, musí být do programu zahrnuty všechny navržené body.

 4. Valná hromada je usnášeníschopná, sejde-li se alespoň třetina všech členů spolku. Pokud se nesejde dostatečný počet členů, musí výkonný výbor stejným způsobem svolat novou valnou hromadu, a ta je usnášeníschopná vždy.

 5. Hlasování na valných hromadách je veřejné. Daný bod je schválen, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů.

 6. Valná hromada, jakožto nejvyšší orgán spolku, má zejména tyto pravomoci:

  • volbu členů výkonného výboru,

  • volbu předsedy a místopředsedy,

  • rozhodování o dlouhodobé spolupráci s jinými právnickými osobami,

  • rozhodování o sloučení spolku s jinou právnickou osobou,

  • rozhodování o dobrovolném rozpuštění spolku,

  • schvalování výroční zprávy,

  • schvalování změny stanov,

  • schvalování rozpočtu.

Výkonný výbor

 1. Výkonný výbor je výkonným orgánem spolku a za svou činnost odpovídá valné hromadě.

 2. Výkonný výbor je složen z předsedy a místopředsedy spolku a jednoho dalšího člena.

 3. Všichni tři členové jsou voleni valnou hromadou, funkční období výkonného výboru je jeden rok.

 4. Jednání výkonného výboru svolává předseda spolku, a to alespoň dvakrát do roka.

 5. Výkonný výbor je usnášeníschopný, sejdou-li se všichni jeho členové.

 6. Výkonný výbor schvaluje nadpoloviční většinou členů.

 7. Kandidáti na členství ve výkonném výboru se hlásí valné hromadě před zahájením volby, stejně tak mohou být navrženi alespoň třemi přítomnými členy.

 8. Členové výkonného výboru včetně předsedy musí být zvoleni nadpoloviční většinou přítomných členů.

 9. Výkonný výbor má zejména tyto pravomoci:

  • schválení či zamítnutí žádosti o členství ve spolku,
  • hlasování o vyloučení člena spolku,

  • organizaci činnosti mezi valnými hromadami,

  • svolávání valné hromady,

  • přípravu programu valné hromady,

  • správu financí a majetku,

  • schvalování výše členských poplatků,

  • tvorbu vnitřních směrnic.

Předseda spolku

 1. Předseda stojí v čele spolku.

 2. Je volen valnou hromadou na dobu jednoho roku.

 3. Předseda je statutárním orgánem spolku a reprezentuje ho navenek.

 4. Předseda má zejména tyto pravomoci:

  • svolávání výkonného výboru,

  • příprava programu výkonného výboru,

  • podepisování smluv jménem spolku.

Vystupování za spolek

 1. Jménem spolku jedná jeho předseda.

 2. Předseda může k jednání za spolek zplnomocnit jiného člena výboru.

 3. Za jednání jménem spolku předseda odpovídá valné hromadě.

Vznik členství ve spolku

 1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí s jeho stanovami, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů spolku.

 2. Členství ve spolku vzniká na základě písemné přihlášky a po schválení výkonným výborem spolku.

 3. Členství vzniká prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž výkonný výbor členství schválil.

Zánik členství ve spolku

 1. Členství ve spolku zaniká:

  • doručením písemného oznámení člena, že vystupuje ze spolku, výkonnému výboru,

  • na základě vyloučení pro neplnění základních povinností, toto vyloučení schvaluje výkonný výbor,

  • úmrtím člena spolku,

  • zánikem spolku.

 1. V případě vyloučení člena výkonným výborem členství zaniká k poslednímu dni měsíce, kdy k vyloučení došlo.

Práva a povinnosti členů spolku

 1. Člen spolku je povinen:

  • dodržovat stanovy a usnesení orgánů spolku,

  • hájit zájmy spolku,

  • dodržovat všechny vnitřní dohody,

  • účastnit se jednání orgánů, jejichž je členem,

  • vystupovat tak, aby svým jednáním nepoškodil pověst spolku.

 1. Člen spolku má právo:

  • volit orgány spolku,

  • být volen do orgánů spolku,

  • hlasovat na jednáních orgánů spolku, jejichž je členem,

  • vyjadřovat své názory na fungování spolku,

  • podávat výkonnému výboru návrhy bodů na jednání valné hromady,

  • na informace o činnosti spolku.

Zásady hospodaření spolku

 1. Hospodaření spolku se řídí zákony České republiky.

 2. Spolek hospodaří s movitým a nemovitým majetkem. Ten je uložen v sídle spolku.

 3. Spolek je financován zejména z těchto zdrojů:

  • členské příspěvky (jejich výši a způsoby placení budou řešeny vnitřními směrnicemi),

  • dary fyzických a právnických osob,

  • účelové dotace ze státního, krajských a obecních rozpočtů,

  • dotace z grantových programů,

  • vlastní činnost zaměřená především na vzdělávání dětí i dospělých.

 1. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov a s rozpočtem spolku.

 2. Za hospodaření spolku odpovídá výkonný výbor, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky.

 3. Spolek nemá v době založení žádný majetek.

 4. S majetkem spolku je oprávněn nakládat výkonný výbor.

 5. Za vedení účetnictví je zodpovědný výkonný výbor, který touto činností může pověřit libovolnou fyzickou nebo právnickou osobu, která může, ale nemusí, být členem spolku.

Zánik spolku

 1. Spolek může zaniknout:

  • rozpuštěním na základě hlasování valné hromady,

  • sloučením s jinou právnickou osobou na základě hlasování valné hromady,

  • rozhodnutím Ministerstva vnitra.

 1. K rozpuštění či sloučení s jinou právnickou osobou je třeba souhlasu alespoň dvou třetin všech členů spolku.

 2. Pokud spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním, valná hromada rozhodne o způsobu vypořádání majetku.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.

 2. V záležitostech, které nejsou v těchto stanovách podchyceny, se jednání spolku řídí obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy, které schvaluje výkonný výbor.

 3. Stanovy mohou být změněny nebo doplněny pouze se souhlasem alespoň dvoutřetinové většiny hlasů účastníků valné hromady.

 4. Činnost spolku bude dále upravována vnitřními předpisy, které schvaluje výkonný výbor nadpoloviční většinou všech členů.

 5. Tyto stanovy schválil přípravný výbor spolku dne 20. 11. 2011